Jdi na obsah Jdi na menu
 


Písemky a větší opakování

Příspěvky

7.6. VL - sousední státy ČR - Polsko, Německo, Slovensko, Rakousko

30. 5. 2013

 

6.6. ČJ Souhrnné opakování za 2.pololetí 5.ročníku

30. 5. 2013

Slovní druhy - ohebné, neohebné

Mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves

Přídavná jména, zájmena, číslovky - druhy, rozlišování, vhodné doplnění do textu, vět

Základní skladební dvojice - podmět, přísudek, shoda přísudku s podmětem

Skladební dvojice další - řídící a určující člen

Věta jednoduchá, souvětí, čárky a spojovací výrazy v souvětí, větné vzorce

Pravopis - obojetné souhlásky, koncovky podst.jmen, koncovky sloves, koncovky příd.jmen ...

 

3.6. M - souhrnné opakování za 2.pololetí 5.ročníku

23. 5. 2013

Písemné násobení, dělení, sčítání a odčítání přes milion

Dělení dvojcif.dělitelem

Převody jednotek délky, objemu, času, hmotnosti

Zaokrouhlování

Pamětné násobení, dělení, sčítání a odčítání

Zlomky, určování z části

Desetinná čísla - převod na desetinné zlomky a naopak, zípis, násobení 10 a 100, písemné násobení celým číslem, zaokrouhlování na celky, porovnávání, zobrazení na číselné ose

Slovní úlohy - zápis, výpočet, odpověď

 

24.5. PŘ Souhrnné opakování-tělní soustavy

20. 5. 2013

Základní soustavy, lidské orgány, funkce orgánů a soustav, onemocnění a úrazy, prevence, zdravá životospráva, zdravá strava ...

 

29.4. ČJ slovesa - vyhledávání, text, mluvnické kategorie

26. 4. 2013

 

10.4. Vlastivěda - Naše Země, Evropa, ČR, práce s mapou

4. 4. 2013

 

4.4. ČJ Číslovky - vyhledávání, určování, skloňování

26. 3. 2013

 

14.3. ČJ - Zájmena

11. 3. 2013

Vyhledávání zájmen v textu,určování druhů zájmen, skloňování zájmen (já,ty,my,vy,se a si), použití zájmen ve větě...

 

8.3. PŘ Rozmanitost podmínek na Zemi - podnebí, počasí, podnebné pásy, Zoo a botanická zahrada, arboretum

4. 3. 2013

 

14.2. Staré řecké báje a pověsti - seznámení s vybranou bájí, úkoly ke čtení

11. 2. 2013